Gebruiksvoorwaarden

Deze website, wordt u aangeboden onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen in het onderhavige document. Uw gebruik van deze website komt overeen met uw aanvaarding van de voornoemde voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen, en houdt u dus aan de naleving ervan. Deze website bevat links naar andere sites of pagina’s die beheerd worden door Auto55.be. Uw gebruik van iedere site is eveneens onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden die, in voorkomende gevallen, worden weergegeven op iedere Auto55 – site. Als de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen in het onderhavige document tegenstrijdig zijn met de Gebruiksvoorwaarden die zijn weergegeven op een bepaalde Auto55 site, zijn de Gebruiksvoorwaarden van die bepaalde site doorslaggevend.

Beperkingen in gebruik

Deze website is bestemd voor gebruik voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. U bent niet gemachtigd om gelijk welke informatie, software, producten of diensten die werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen, noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, TENZIJ Auto55.be daar uitdrukkelijk de toestemming voor heeft verleend. Die toestemming kan u aanvragen door getailleerde informatie en contactmogelijkheden door te sturen via het contactformulier op deze site.

Links naar sites van derden

Deze website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Auto55.be oefent geen enkele controle uit over de voornoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Auto55.be de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert geen enkele samenwerking tussen Auto55.be en de uitbaters van deze sites.

Ongeoorloofd en verboden gebruik

U mag deze website uitsluitend gebruiken op voorwaarde dat u Auto55.be garandeert dat u deze website niet zal gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden of doeleinden verboden door dit document. Elke inbreuk op de voorwaarden zoals beschreven in dit document, als geheel of op een specifiek deel, kan onderwerp uitmaken van een strafrechterlijke of burgerrechterlijke procedure.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie, producten en diensten die deze website bevat kunnen technische onjuistheden of tikfouten bevatten. Deze informatie maakt periodiek het voorwerp uit van wijzigingen. Auto55 en/of zijn leveranciers kunnen, op om het even welk ogenblik, verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan deze website. Neem geen enkele beslissing van persoonlijke, medische, juridische of financiële aard enkel en alleen op basis van advies dat werd ontvangen via deze website. Gelieve een bevoegde professional te raadplegen om specifiek advies te ontvangen dat is aangepast aan uw situatie. Auto55.be is onder geen beding aansprakelijk voor de gevolgen van beslissingen die gebaseerd zijn op de inhoud van deze site. Auto55.be kan niet aansprakelijk geacht worden voor onjuistheden van welke vorm dan ook.

Auto55.be en/of leveranciers leggen geen enkele verklaring af met betrekking tot het gepaste, betrouwbare, geschikte en exacte karakter, ongeacht het voorziene gebruik, van de informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische elementen die deze website bevat. Al deze informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische elementen worden verstrekt "zonder meer", zonder garantie van om het even welke aard. Auto55.be en/of leveranciers sluiten hierbij iedere garantie uit met betrekking tot deze informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische elementen, in het bijzonder iedere impliciete garantie inzake kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald gebruik, eigendom en echtheid, en juistheid van de gegevens.

Auto55.be en/of leveranciers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse schade, incidenten, bij wijze van sanctie uitgesproken schadevergoedingen, nevenschade, bijzondere schade, onrechtstreekse schade of om het even welke andere schade, in het bijzonder voor schade die het gevolg is van een verlies van gebruik, van gegevens of een verlies van winsten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik of de werking van deze website, de vertraging die verband houdt met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid deze te gebruiken, de levering of het gebrek aan levering van diensten, of voor schade die verband houdt met om het even welke informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische elementen, die bekomen worden via deze Website of het gevolg zijn van het gebruik van deze website, ongeacht het feit of het gaat om contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of quasi-onrechtmatige daad, of dat deze aansprakelijkheid gebaseerd is op een aansprakelijkheid zonder gebreken of andere, en dat zelfs als Auto55.be of een van zijn leveranciers werd verwittigd van de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige landen of sommige rechtsgebieden laten de uitsluiting of de beperking van de aansprakelijkheid voor onrechtstreekse schade of nevenschade niet toe, zodat deze beperking mogelijk niet op u van toepassing is. Als u niet tevreden bent met het geheel of een deel van deze website, of als u het niet eens bent met de onderhavige gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken.

Contact

Voor iedere vraag of ieder probleem betreffende deze website kan u ons contacteren via het contactformulier van de website. Vermeld steeds uw persoonlijke gegevens zodat Auto55.be indien nodig contact met u kan opnemen.

Beperking van de toegang

Auto55.be behoudt zich het recht voor iedere gebruiker de toegang te weigeren tot het geheel of een deel van deze website, eenzijdig en zonder kennisgeving. Dit zonder dat zij verplicht kan worden deze weigering ongedaan te maken.

Wijziging van de onderhavige voorwaarden en bepalingen

Auto55.be behoudt zich het recht voor de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen krachtens dewelke deze website u wordt aangeboden, te wijzigen.

Algemene bepalingen

Het gebruik van deze website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, niet van toepassing is. U erkent dat de onderhavige overeenkomst en dat het gebruik van deze website niet tot gevolg hebben een joint venture, een handelsvereniging bij wijze van deelneming, een relatie van werkgever-werknemer of van volmacht te creëren tussen u en Auto55.be. De uitvoering van deze overeenkomst door Auto55.be is onderworpen aan de huidige reglementeringen en juridische procedures, en geen enkel element van de onderhavige overeenkomst kan Auto55.be verhinderen zich te houden aan administratieve en rechterlijke bevelen, evenals eisen tot toepassing van de wet in verband met uw gebruik van deze website of de informatie verstrekt aan Auto55.be (of verzameld door Auto55.be) met betrekking tot dit gebruik. Indien om het even welke bepaling van de onderhavige overeenkomst ongeldig of niet toepasselijk verklaard wordt ten opzichte van de geldende wetten, in het bijzonder de bovenvermelde uitsluitingen van de garantie en de beperkingen van de aansprakelijkheid, zal deze ongeldige of niet toepasselijke bepaling geacht worden vervangen te zijn door een geldige en toepasselijke bepaling, waarvan de inhoud de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert, en blijven alle andere bepalingen van de overeenkomst gelden. De onderhavige overeenkomst geeft de volledigheid weer van de overeenkomsten tussen de gebruiker en Auto55.be met betrekking tot deze website, en annuleert en vervangt alle vroegere of gelijktijdige communicaties en voorstellen, in elektronische, schriftelijke of gesproken vorm, tussen de gebruiker en Auto55.be, betreffende deze website. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van iedere onder elektronische vorm afgeleverde waarschuwing, zal aanvaard worden in iedere gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en commerciële registers die werden aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm. De namen van vennootschappen, van personen en/of de gegevens vermeld in dit document zijn fictief en zijn niet bedoeld als verwijzing naar echte vennootschappen, producten, personen en gebeurtenissen. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden afgestaan in dit document, zijn voorbehouden.

Algemene bepalingen

De gebruiker wordt verzocht er rekening mee te houden dat een deel van de inhoud aan andere dan de gebruikelijke auteursrechten onderhevig kan zijn. Hij wordt verzocht zich daar kennis van te nemen indien ook maar de minste mogelijkheid bestaat dat dit het geval is. De aangepaste regels en opmerkingen betreffende de auteursrechten en merken dient u te consulteren op de site die de informatie aanbiedt, of de nodige inspanningen te verrichten om de van toepassing zijnde regels te achterhalen.

Alle elementen van deze website zijn beschermd door de auteursrechten van Auto55 en/of van zijn leveranciers: Copyright © Auto55.be (Enea bvba) en/of zijn leveranciers. Alle rechten voorbehouden. Duplicatie is enkel toegestaan voor persoonlijk gebruik. Duplicatie voor andere doeleinden is enkel toegestaan mits de uitdrukkelijke toestemming van Auto55.be EN zijn leverancier.

De namen van producten of vennootschappen die op de site vermeld worden kunnen handelsmerken vormen van hun respectievelijke eigenaars. Merknamen, modellen, types, uitvoeringen… kunnen daar ook onder vallen. Auto55.be distancieert zich van enig mogelijk misbruik door de onrechtmatige duplicatie van de inhoud van zijn pagina’s. Deze rubriek maakt integraal deel uit van de gebruiksvoorwaarden.

Auto55.be is een geregistreerd handelsmerk van Enea bvba.

Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Uw gegevens worden geregistreerd in de bestanden van Auto55.be en zijn bestemd voor intern gebruik door de uitbatende vennootschap. Zij kunnen ook worden doorgegeven aan partners die daar contractueel mee verbonden zijn. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden de gegevens u medegedeeld op uw verzoek, en worden ze, desgevallend, gecorrigeerd. Alle bijkomende informatie kan bekomen worden bij de Commissie voor de Persoonlijke Levenssfeer. Al uw vragen met betrekking tot de registratie van uw gegevens kan u richten aan Auto55.be via het contactformulier op deze site. Vul uw persoonlijke gegevens in zodat Auto55.be met u contact kan opnemen. Indien dit niet gebeurt kan Auto55.be er niet aan gehouden worden aan uw vraag te voldoen indien zij over onvoldoende informatie beschikt.