Gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt uitgebaat door ENEA BVBA, met ondernemingsnummer 0890.373.391, met zetel 9111 Belsele, Kleemstraat 17 - 16.

Het gebruik van deze website houdt de aanvaarding van onderhavige Gebruiksvoorwaarden in. Deze website bevat links naar andere sites of pagina’s die beheerd worden door Auto55.be. Het gebruik van andere Auto55 sites is eveneens onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden.
Indien deze Gebruiksvoorwaarden, strijdig zijn met de Gebruiksvoorwaarden vermeld op een andere Auto55 site, zijn de Gebruiksvoorwaarden van die bepaalde site toepasselijk.

Beperkingen in gebruik

Deze website is bestemd voor gebruik voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om gelijk welke informatie, software, producten of diensten, al dan niet auteursrechtelijk of anderszins beschermd, te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen, noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, tenzij Auto55.be daar uitdrukkelijk de toestemming voor heeft verleend. Die toestemming kan u aanvragen via het contactformulier op deze site.

Ingeval van inbreuken op het auteursrecht, zoals de gehele of gedeeltelijke overname van een of meerdere artikelen of illustratieve foto’s van auto55, dient de inbreuk makende partij een schadevergoeding te betalen die forfaitair bepaald wordt op € 0,30 per teken voor teksten en € 250,00 per foto, onverminderd de verhaalsmiddelen naar gemeen recht en onverminderd de mogelijkheid om een hogere vergoeding te vorderen indien hogere schade wordt bewezen.

Auto55.be is een geregistreerd handelsmerk.

Links naar sites van derden

Deze website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Auto55.be oefent geen enkele controle uit over de voornoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Auto55.be de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert geen enkele samenwerking tussen Auto55.be en de uitbaters van deze sites.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie, producten en diensten die deze website bevat kunnen technische onjuistheden of materiële vergissingen bevatten. Auto55.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden van welke vorm dan ook.

Auto55.be en/of leveranciers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, in het bijzonder voor schade die het gevolg is van een verlies van gebruik, van gegevens of een verlies van winsten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik of de werking van deze website, de vertraging die verband houdt met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid deze te gebruiken, de levering of het gebrek aan levering van diensten, of voor schade die verband houdt met om het even welke informatie, software, producten, diensten en bijbehorende grafische elementen, die bekomen worden via deze Website of het gevolg zijn van het gebruik van deze website, ongeacht het feit of het gaat om contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of quasi-onrechtmatige daad, of dat deze aansprakelijkheid gebaseerd is op een aansprakelijkheid zonder gebreken of andere, en dat zelfs als Auto55.be of een van zijn leveranciers werd verwittigd van de mogelijkheid van dergelijke schade. Als u niet tevreden bent met het geheel of een deel van deze website, of als u het niet eens bent met de onderhavige gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken.

Contact

Voor iedere vraag of ieder probleem betreffende deze website kan u ons contacteren via het contactformulier van de website. Vermeld steeds uw persoonlijke gegevens zodat Auto55.be indien nodig contact met u kan opnemen.

Beperking van de toegang

Auto55.be behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden te wijzigen.

Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Uw gegevens worden verwerkt door Auto55.be en zijn bestemd voor intern gebruik door de uitbatende vennootschap. Zij kunnen ook worden doorgegeven aan partners die daar contractueel mee verbonden zijn. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden de gegevens u medegedeeld op uw verzoek, en worden ze, desgevallend, gecorrigeerd. Al uw vragen met betrekking tot de registratie van uw gegevens kan u richten aan Auto55.be via het contactformulier op deze site. Vul uw persoonlijke gegevens in zodat Auto55.be met u contact kan opnemen. Indien dit niet gebeurt kan Auto55.be er niet aan gehouden worden aan uw vraag te voldoen indien zij over onvoldoende informatie beschikt.